Equality


Ako nájsť rovnosť v tomto svete plnom rozdielov?

Poznáte to, v rôznych momentoch života sa možno nebudete cítiť dostatočne a rovnocenne. Niekto je krajší, niekto bohatší, niekto má lepšie oblečenie, niekto viac vlasov, niekto menej známok, niekto lepšie vzdelanie, niekto menej vedomostí, ale ak ste na púti, všetci ste si rovní. Rovnakú púť prejdú pútnici z celého sveta, rôznych národností, rôzneho veku a pohlavia, v nohách majú rovnaké kilometre.

¿Cómo encontrar la igualdad en este mundo lleno de diferencias?

Ya sabes, en diferentes momentos de la vida puede que no te sientas suficiente ni igual. Algunos son más guapos, algunos son más ricos, algunos tienen mejor ropa, algunos tienen más pelo, algunos tienen menos calificaciones, algunos tienen mejor educación, algunos tienen menos conocimiento, pero si estás en una peregrinación, todos son iguales. La misma peregrinación la realizan  peregrinos de todo el mundo, de distintas nacionalidades, de distintas edades y sexos, con el mismo número kilómetros en las piernas.

How to find equality in this world full of differences?

You know, at different times in life you may not feel enough or equal. Some people is more handsome, some are richer, some have better clothes, some have more hair, some have less qualification, some have better education, some have less knowledge, but if you are on a pilgrimage, everyone is the same. The same pilgrimage is made by pilgrims from all over the world, of different nationalities, of different ages and sexes, with the same number of kilometers in their legs.

 


  • Volunteer

  • French Way
You are not allowed to edit this post.

You can follow the volunteers’ experience on our social networks:

xac-insta
xac-face
xac-tik
Xunta de Galicia
Cofinanciado Unión Europea
Cuerpo Europeo solidaridad